Actiunea in revendicare si regimurile ei juridice Ed. a 2-a, revazuta si actualizata potrivit noului Cod civil

Actiunea in revendicare si regimurile ei juridice Ed. a 2-a, revazuta si actualizata potrivit noului Cod civil
Preț: 59,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 529
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Data aparitiei: septembrie 2011


In aceasta a 2-a editie sunt analizate dispozitiile noului Cod civil, care aduc unele imbunatatiri in materie, in special prin reglementarea unei definitii a actiunii in revendicare, precum si prin incercarea de rezolvare a unor chestiuni de ordin procedural, cum ar fi introducerea actiunii in revendicare in cazul coproprietatii.

Structurata pe cinci titluri, lucrarea analizeaza problemele teoretice in stransa corelatie cu solutiile instantelor de judecata, autoarea valorificand o foarte bogata, dar in acelasi timp contradictorie practica judiciara, fiind vorba de decizii publicate, dar si de numeroase hotarari nepublicate, in special din jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, unele pronuntate chiar in anul 2011. In acest fel, lucrarea se remarca mai ales din punct de vedere practic, prin furnizarea unei imagini de ansamblu si foarte aplicate asupra dispozitiilor in vigoare privitoare la regimul actiunii in revendicare, atat imobiliara, cat si mobiliara.Cuprins
Titlul I. Aspecte generale privind mijloacele juridice de apărare
a dreptului de proprietate ________________________________________ 1
Titlul al II-lea. Acţiunea în revendicare de drept comun _________________ 6
Capitolul I. Consideraţii generale asupra acţiunii în revendicare __________ 6
Secţiunea 1. Consideraţii istorice. Noţiune şi reglementare _____________ 6
§1. Consideraţii istorice ______________________________________ 6
§2. Noţiune şi reglementare ___________________________________ 7
Secţiunea a 2-a. Caracterele juridice ale acţiunii în revendicare_________ 10
Secţiunea a 3-a. Condiţiile de exercitare a acţiunii în revendicare _______ 12
§1. Cine poate formula acţiunea în revendicare___________________ 12
§2. Împotriva cui se poate formula acţiunea în revendicare__________ 26
§3. Obiectul acţiunii în revendicare ____________________________ 29
Capitolul al II-lea. Acţiunea în revendicare imobiliară _________________ 30
Secţiunea 1. Noţiuni generale ___________________________________ 30
§1. Consideraţii generale ____________________________________ 30
§2. Proba dreptului de proprietate _____________________________ 30
§3. Noţiunea de „titlu” ______________________________________ 39
3. 1. Situaţia în care atât reclamantul, cât şi pârâtul au titluri
scrise privind dreptul de proprietate asupra bunului
revendicat _____________________________________________ 49
3. 2. Situaţia în care numai o parte are titlu pentru a dovedi
dreptul de proprietate ____________________________________ 51
3. 3. Situaţia în care niciuna dintre părţi nu posedă un titlu şi nici
nu poate invoca dobândirea proprietăţii prin uzucapiune
sau ocupaţiune__________________________________________ 51
§4. Termenul în care poate fi introdusă acţiunea în revendicare
imobiliară ________________________________________________ 52
Secţiunea a 2-a. Efectele acţiunii în revendicare imobiliară ____________ 54
§1. Restituirea bunului ______________________________________ 54
§2. Restituirea fructelor _____________________________________ 56
§3. Problema cheltuielilor făcute de posesor cu bunul pe care
este obligat să îl restituie ____________________________________ 60
Secţiunea a 3-a. Acţiunea în revendicare imobiliară în sistemul de
publicitate imobiliară al cărţilor funciare, inclusiv în sistemul
Legii nr. 7/1996 _____________________________________________ 66
Capitolul al III-lea. Acţiunea în revendicare mobiliară _________________ 69
Secţiunea 1. Consideraţii preliminare privind acţiunea în revendicare
mobiliară___________________________________________________ 69
Acţiunea în revendicare şi X regimurile ei juridice
Secţiunea a 2-a. Regula stabilită de art. 1909 alin. (1) C. civ. în
materia acţiunii în revendicare mobiliară___________________________70
§1. Aspecte generale ________________________________________70
1. 1. Teoria prescripţiei instantanee___________________________71
1. 2. Teoria modului de dobândire a proprietăţii prin efectul
legii___________________________________________________71
1. 3. Teoria prezumţiei relative de proprietate în favoarea
posesorului de bună-credinţă _______________________________72
1. 4. Teoria prezumţiei absolute de proprietate __________________72
§2. Domeniul de aplicare al regulii înscrise în art. 1909
alin. (1) C. civ._____________________________________________74
§3. Persoanele cărora li se poate aplica regula stabilită de
art. 1909 alin. (1) C. civ. _____________________________________77
§4. Condiţiile pe care posesia trebuie să le îndeplinească pentru
a fi aplicabile dispoziţiile art. 1909 alin. (1) C. civ. ________________82
4. 1. Posesia să fie reală şi efectivă ___________________________82
4. 2. Posesia să fie utilă ____________________________________83
4. 3. Posesia să fie de bună-credinţă __________________________86
§5. Justificarea regulii stabilite de art. 1909 alin. (1) C. civ.__________90
Secţiunea a 3-a. Excepţia de la regula stabilită în art. 1909
alin. (1) C. civ. _______________________________________________91
§1. Aspecte generale ________________________________________91
§2. Domeniul de aplicare al excepţiei stabilite de art. 1909 â
alin. (2) C. civ._____________________________________________91
§3. Condiţiile în care se poate admite excepţia prevăzută de
art. 1909 alin. (2) C. civ. _____________________________________93
§4. Condiţiile de aplicare a art. 1910 C. civ. ______________________96
§5. Condiţiile speciale de aplicare a art. 1909 alin. (2) C. civ. ________97
§6. Situaţia bunurilor mobile culturale în condiţiile Legii
nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional
mobil, republicată _________________________________________100
Secţiunea a 4-a. Aspecte de ordin procedural privind acţiunea â
în revendicare mobiliară_______________________________________101
§1. Aspecte procedurale legate de aplicarea art. 1909 alin. (2)
şi art. 1910 C. civ. raportat la dispoziţiile art. 14, art. 169 şi
art. 346 C. proc. pen. _______________________________________101
§2. Cine poate avea calitate procesuală pasivă în cadrul
acţiunilor în revendicare mobiliară întemeiate pe dispoziţiile
art. 1909 alin. (1) C. civ. ____________________________________103
§3. Acţiunea în restituirea bunurilor culturale care au părăsit
ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene _____________104
Cuprins XI
Titlul al III-lea. Regimurile speciale ale acţiunii în revendicare _________ 105
Capitolul I. Consideraţii generale__________________________________ 105
Secţiunea 1. Consideraţii generale asupra evoluţiei legislaţiei
şi practicii judecătoreşti privind bunurile preluate de stat ________ 105
Secţiunea a 2-a. Consideraţii privind evoluţia legislaţiei referitoare
la restituirea bunurilor preluate abuziv_______________________ 106
Secţiunea a 3-a. Evoluţia practicii instanţelor judecătoreşti cu privire
la retrocedarea bunurilor preluate abuziv de stat _______________ 108
Secţiunea a 4-a. Acţiunea în revendicare de drept comun. Proceduri
speciale de restituire reglementate în acte normative. Natura
juridică a procedurilor speciale de restituire __________________ 110
§1. Acţiuni în revendicare formulate anterior intrării în vigoare a
Legii nr. 10/2001 _________________________________________ 114
§2. Acţiuni în revendicare de drept comun formulate după intrarea
în vigoare a Legii nr. 10/2001 _______________________________ 114
Capitolul al II-lea. Condiţiile speciale de formulare a cererilor
de restituire a bunurilor imobile preluate de stat _____________________ 122
Secţiunea 1. Categorii de bunuri imobile care pot face obiectul
retrocedărilor reglementate de legi speciale _______________________ 122
§1. Categorii de bunuri ce pot fi restituite în baza Legii nr. 112/1995
pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţie de
locuinţe, trecute în proprietatea statului ________________________ 122
1. 1. Precizări prealabile__________________________________ 122
1. 2. Enumerarea categoriilor de bunuri ce pot fi restituite _______ 123
§2. Categorii de bunuri ce pot fi revendicate în baza Legii
nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic
al acesteia_______________________________________________ 130
2. 1. Consideraţii generale ________________________________ 130
2. 2. Bunurile care pot fi revendicate ________________________ 131
§3. Bunurile care pot fi retrocedate în baza Legii nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate de stat abuziv în
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989____________________ 134
3. 1. Consideraţii generale ________________________________ 134
3. 2. Categorii de terenuri care pot fi restituite în baza Legii
nr. 10/2001 ___________________________________________ 136
3. 3. Categoria bunurilor mobile devenite imobile prin
încorporare ___________________________________________ 147
3. 4. Enumerarea categoriilor de bunuri care pot fi retrocedate şi
excepţiile prevăzute de Legea nr. 10/2001 ___________________ 154
§4. Bunurile care pot fi restituite potrivit O. U. G. nr. 94/2000 privind
retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor
religioase din România_____________________________________ 197
4. 1. Consideraţii generale ________________________________ 197
4. 2. Bunurile care pot fi restituite __________________________ 198
Acţiunea în revendicare şi XII regimurile ei juridice
4. 3. Situaţia caselor parohiale şi a lăcaşurilor de cult ____________204
§5. Bunurile aparţinând comunităţilor minorităţilor naţionale
ce pot fi restituite în baza actelor normative speciale ______________210
5. 1. Consideraţii generale _________________________________210
5. 2. Bunurile ce pot fi restituite ____________________________211
Secţiunea a 2-a. Categorii de persoane care pot avea calitate procesuală
activă în cadrul procedurilor de restituire reglementate în diferite legi
speciale____________________________________________________214
§1. Calitatea procesuală activă în litigiile privind restituirea
bunurilor potrivit Legii nr. 112/1995___________________________214
§2. Calitatea procesuală activă în litigiile întemeiate pe dispoziţiile
Legii nr. 213/1998_________________________________________217
§3. Calitatea procesuală activă în cadrul procedurilor de restituire
reglementate prin Legea nr. 10/2001___________________________220
3. 1. Precizări prealabile __________________________________220
3. 2. Prezentarea categoriilor de persoane care pot avea calitate
procesuală activă________________________________________221
3. 3. Categorii de persoane exceptate de la aplicarea Legii
nr. 10/2001 ____________________________________________244
§4. Calitatea procesuală activă în cadrul procedurilor prevăzute
de O. U. G. nr. 94/2000______________________________________247
4. 1. Precizări prealabile __________________________________247
4. 2. Cine poate formula cererea de restituire __________________247
4. 3. Cine poate contesta deciziile emise de Comisia specială de
retrocedare ____________________________________________249
4. 4. Cine poate ataca decizia unităţii deţinătoare în cazul
imobilelor prevăzute de art. 2 alin. (1) din O. U. G. nr. 94/2000 ____256
§5. Calitatea procesuală activă în cazul acţiunilor privind restituirea
bunurilor aparţinând comunităţilor minorităţilor naţionale __________257
5. 1. Enumerare _________________________________________257
5. 2. Condiţii ce trebuie îndeplinite __________________________258
Secţiunea a 3-a. Categorii de persoane care pot avea calitate procesuală
pasivă în cadrul procedurilor de restituire reglementate de diferitele legi
speciale____________________________________________________259
§1. Calitatea procesuală pasivă în cadrul restituirilor reglementate de
Legea nr. 112/1995 ________________________________________259
§2. Calitatea procesuală pasivă în cadrul litigiilor întemeiate pe
dispoziţiile Legii nr. 213/1998 _______________________________260
§3. Calitatea procesuală pasivă în cadrul procedurilor de restituire
reglementate de Legea nr. 10/2001 ____________________________261
3. 1. Precizări prealabile __________________________________261
3. 2. Rezolvarea în jurisprudenţă a problemelor privind calitatea
procesuală pasivă _______________________________________263
Cuprins XIII
§4. Calitatea procesuală pasivă în sistemul O. U. G. nr. 94/2000 _____ 269
4. 1. Datele problemei ___________________________________ 269
4. 2. Concluzii _________________________________________ 272
§5. Calitatea procesuală pasivă în cadrul procedurilor reglementate de
actele normative privind restituirea bunurilor către comunităţile
minorităţilor naţionale _____________________________________ 272
5. 1. Precizări prealabile__________________________________ 272
5. 2. Cine poate avea calitate procesuală pasivă________________ 273
Secţiunea a 4-a. Proceduri prealabile reglementate de legi speciale_____ 273
§1. Procedura prealabilă prevăzută de Legea nr. 112/1995 _________ 273
§2. Procedura prealabilă prevăzută de Legea nr. 10/2001 __________ 276
2. 1. Precizări prealabile__________________________________ 276
2. 2. Notificarea unităţii deţinătoare_________________________ 277
2. 3. Termenul de notificare _______________________________ 281
2. 4. Termenul de depunere a actelor doveditoare ______________ 287
2. 5. Efectele notificării __________________________________ 292
2. 6. Soluţionarea notificării_______________________________ 293
2. 7. Refuzul soluţionării notificării _________________________ 296
2. 8. Soluţiile pe care le poate adopta unitatea deţinătoare________ 306
2. 9. Atacarea deciziei/dispoziţiei emise de unitatea deţinătoare ___ 312
§3. Procedura prealabilă prevăzută de O. U. G. nr. 94/2000 _________ 320
3. 1. Caracterizare generală _______________________________ 320
3. 2. Depunerea cererilor de restituire _______________________ 321
3. 3. Soluţionarea cererii de restituire formulate de cultul
religios_______________________________________________ 324
§4. Procedura prealabilă de restituire a bunurilor aparţinând
comunităţilor minorităţilor naţionale __________________________ 325
4. 1. Caracterizare generală _______________________________ 325
4. 2. Controlul judecătoresc al deciziei emise de Comisia
specială de retrocedare __________________________________ 326
Capitolul al III-lea. Proba dreptului de proprietate în cadrul litigiilor
şi procedurilor de restituire a bunurilor preluate de stat_______________ 327
Secţiunea 1. Consideraţii generale ______________________________ 327
Secţiunea a 2-a. Noţiunile „cu titlu”şi „fără titlu” în reglementarea
Legii nr. 112/1995___________________________________________ 328
§1. Precizări prealabile_____________________________________ 328
§2. Prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 112/1995_____________________________________________ 329
Secţiunea a 3-a. Noţiunile „cu titlu valabil” şi „fără titlu valabil”
în reglementarea Legii nr. 213/1998_____________________________ 333
§1. Precizări prealabile_____________________________________ 333
§2. Noţiunea de „titlu valabil” şi noţiunea de „titlu nevalabil” ______ 334
§3. Titlul anulabil_________________________________________ 335
Acţiunea în revendicare şi XIV regimurile ei juridice
Secţiunea a 4-a. Noţiunile „cu titlu valabil”, „fără titlu valabil” şi
„preluare abuzivă” în reglementarea Legii nr. 10/2001 _______________337
§1. Precizări prealabile. Noţiunea de „preluare abuzivă” ___________337
§2. Cazuri de preluare abuzivă _______________________________338
§3. Situaţia imobilelor preluate cu titlu şi a celor preluate fără titlu ___339
§4. Imobilele donate statului _________________________________340
§5. Imobilele preluate pentru neplata impozitelor_________________341
§6. Imobilele abandonate____________________________________341
§7. Imobilele preluate în baza unor acte nepublicate_______________341
§8. Imobilele rechiziţionate__________________________________343
§9. Alte imobile preluate cu „titlu valabil” sau „fără titlu valabil” ____343
Secţiunea a 5-a. Proba dreptului de proprietate în cadrul altor legi
speciale____________________________________________________347
§1. Proba dreptului de proprietate în sistemul O. U. G. nr. 94/2000 ____347
1. 1. Noţiunea de preluare abuzivă __________________________347
1. 2. Dovada caracterului abuziv al preluării ___________________350
§2. Proba dreptului de proprietate în cazul actelor privind bunuri
ale comunităţii minorităţilor naţionale _________________________352
2. 1. Precizări prealabile __________________________________352
2. 2. Dovada caracterului abuziv al preluării ___________________353
Capitolul al IV-lea. Efectele cererilor de restituire a unor bunuri
imobile formulate în baza unor legi speciale _________________________ 354
Secţiunea 1. Restituirea în natură a bunurilor sau măsuri reparatorii
prin echivalent, efecte ale Legii nr. 10/2001 _______________________354
§1. Restituirea în natură_____________________________________354
1. 1. Precizări prealabile __________________________________354
1. 2. Cazurile de restituire în natură__________________________357
§2. Restituirea prin echivalent________________________________366
2. 1. Precizări prealabile __________________________________366
2. 2. Obiectul măsurilor reparatorii prin echivalent______________372
2. 3. Cazurile de restituire prin echivalent _____________________375
2. 4. Stabilirea măsurilor reparatorii _________________________382
§3. Raporturile dintre proprietarul şi subdobânditorul bunului preluat
abuziv de stat şi care a făcut obiectul cererii de restituire ___________413
3. 1. Datele problemei ____________________________________413
3. 2. Sfera de aplicare a dispoziţiilor art. 45 alin. (2) din
Legea nr. 10/2001_______________________________________415
3. 3. Noţiunea de bună-credinţă în sensul art. 45 alin. (2)
din Legea nr. 10/2001____________________________________416
3. 4. Justificarea regulii consacrate de art. 45 alin. (2) din
Legea nr. 10/2001_______________________________________417
3. 5. Natura termenului de 18 luni pentru formularea acţiunii
în nulitate _____________________________________________419
Cuprins XV
3. 6. Drepturile chiriaşului căruia i-a fost desfiinţat contractul de
vânzare-cumpărare încheiat în baza Legii nr. 112/1995 _________ 422
§4. Raporturile dintre proprietarul bunului şi chiriaşi după
soluţionarea cererilor de restituire a bunurilor preluate abuziv
de stat __________________________________________________ 426
4. 1. Precizări prealabile__________________________________ 426
4. 2. Prevederile O. U. G. nr. 40/2001. Prezentare generală________ 428
4. 3. Prelungirea sau reînnoirea contractelor de închiriere ________ 429
4. 4. Evacuarea chiriaşului ________________________________ 434
4. 5. Dreptul de preemţiune al chiriaşului ____________________ 434
4. 6. Punerea la dispoziţia deţinătorului a unui alt imobil ________ 436
4. 7. Aspecte procedurale_________________________________ 436
4. 8. Despăgubirea chiriaşului pentru cheltuielile necesare şi utile _ 438
4. 9. Modificările aduse de Legea nr. 1/2009 în privinţa raporturilor
dintre chiriaşi şi proprietari în cazul imobilelor înstrăinate potrivit
Legii nr. 112/1995______________________________________ 441
Secţiunea a 2-a. Efectele cererilor de restituire în baza altor legi
speciale ___________________________________________________ 441
§1. Efectele cererilor de restituire formulate în baza
O. U. G. nr. 94/2000________________________________________ 441
1. 1. Restituirea în natură _________________________________ 441
1. 2. Restituirea prin echivalent ____________________________ 445
1. 3. Păstrarea afectaţiunii speciale a imobilului restituit în natură _ 446
1. 4. Situaţia contractelor de închiriere_______________________ 447
1. 5. Aspecte procedurale_________________________________ 448
1. 6. Predarea-primirea imobilului __________________________ 450
1. 7. Stabilirea măsurilor reparatorii prin echivalent ____________ 451
§2. Probleme de ordin procedural legate de aplicarea O. U. G.
nr. 94/2000______________________________________________ 452
2. 1. Competenţa instanţelor în soluţionarea litigiilor legate
de aplicarea O. U. G. nr. 94/2000 ___________________________ 452
2. 2. Aspecte de ordin procedural specifice materiei
contenciosului administrativ ______________________________ 454
§3. Efectele cererilor de restituire formulate în baza actelor
normative referitoare la comunităţile minorităţilor naţionale________ 463
3. 1. Restituirea în natură _________________________________ 463
3. 2. Constituţionalitatea măsurilor de restituire________________ 463
Capitolul al V-lea. Acţiunea în restituirea bunurilor mobile trecute
în proprietatea statului în perioada regimului totalitar ______________ 466
Secţiunea 1. Consideraţii generale ______________________________ 466
§1. Cadrul legislativ. Dreptul comun __________________________ 466
§2. Legislaţia specială _____________________________________ 468
Secţiunea a 2-a. Domeniul de aplicare al O. U. G. nr. 190/2000 ________ 469
§1. Categorii de persoane care pot solicita restituirea _____________ 469
Acţiunea în revendicare şi XVI regimurile ei juridice
1. 1. Enumerare _________________________________________469
1. 2. Dovada calităţii de persoană îndreptăţită__________________470
§2. Categorii de bunuri care pot face obiectul restituirii ____________471
Secţiunea a 3-a. Condiţiile în care se poate formula acţiunea în
restituirea bunurilor mobile în baza O. U. G. nr. 190/2000 _____________473
§1. Termenul de formulare a acţiunii în restituire _________________473
§2. Bunurile trebuie să fi fost preluate în mod abuziv______________475
§3. Calitatea procesuală pasivă în cadrul acţiunilor pentru
restituirea bunurilor mobile __________________________________477
§4. Competenţa ratione materiae şi ratione loci__________________478
§5. Timbrajul_____________________________________________479
Secţiunea a 4-a. Efectele acţiunii în restituirea bunurilor mobile________480
§1. Restituirea în natură_____________________________________480
§2. Plata de despăgubiri_____________________________________480
Secţiunea a 5-a. Revendicarea bunurilor culturale mobile _____________480
§1. Cadrul legislativ _______________________________________480
§2. Condiţii de restituire ____________________________________481
§3. Aspecte practice _______________________________________483
Titlul al IV-lea. Concluzii generale. Propuneri de lege ferenda.
Aspecte de drept comparat _____________________________________ 484
Capitolul I. Concluzii generale ____________________________________ 484
Capitolul al II-lea. Propuneri de lege ferenda ________________________ 486
Capitolul al III-lea. Aspecte de drept comparat ______________________ 487
Secţiunea 1. Drept francez _____________________________________487
Secţiunea a 2-a. Dreptul provinciei Quebec ________________________488
Secţiunea a 3-a. Drept spaniol __________________________________490
Secţiunea a 4-a. Drept italian ___________________________________492
Secţiunea a 5-a. Aspecte de drept comparat privind legislaţia
adoptată în statele foste comuniste în materia restituirii imobilelor
preluate de stat ______________________________________________494
Bibliografie________________________

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Carti Diverse - Cele mai comentate cărți

Created in 0.054 sec