Actiunea in revendicare (2). Practica judiciara

Actiunea in revendicare (2). Practica judiciara
Preț: 39,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 344
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Data: 29. 04. 2011
344 pagini


Descriere
Aflata la a doua editie, lucrarea abordeaza apararea dreptului de proprietate, prin intermediul principalei actiuni – revendicarea imobiliara, care ocupa un loc important in activitatea instantelor de judecata de toate gradele, atat din punctul de vedere al numarului de cereri, cat si din perspectiva diversitatii si complexitatii problemelor pe care le implica.

Astfel, sunt abordate principalele principii aplicabile acestei actiuni, revendicarea imobilelor preluate abuziv, in baza Legii nr. 10/2001, prin prisma hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului.

De asemenea, in vederea unificarii practicii judiciare, instanta suprema a pronuntat mai multe decizii in interesul legii, pe care le-am redat in ultimul capitol al lucrarii. Pentru a reflecta stadiul actual al jurisprudentei si la nivelul celorlalte instante au fost selectate decizii relevante ale curtilor de apel pronuntate in anii 2009-2010. De asemenea, au fost pastrate cateva decizii publicate in prima editie a cartii, pentru a oglindi continuitatea solutiilor jurisprudentiale in materie.Cuprins
Capitolul I. Principii aplicate în practica judiciară la soluţionarea
acţiunilor în revendicare imobiliară__________________________________ 1
Secţiunea 1. Soluţionarea acţiunii în revendicare în ipoteza în care
ambele părţi au titluri scrise ______________________________________ 1
1. Invocarea de către ambele părţi a titlurilor de proprietate eliberate în
temeiul Legii nr. 18/1991. Compararea titlurilor în acţiunea în
revendicare. Hotărâre judecătorească anterioară cu privire la anularea
unuia dintre titluri_____________________________________________ 1
2. Compararea titlurilor în acţiunea în revendicare, când unul dintre ele
este o hotărâre judecătorească pronunţată în soluţionarea unei acţiuni
în constatare _________________________________________________ 3
3. Reclamant care nu stăpâneşte terenul pe amplasamentul corect indicat
la data efectuării măsurătorilor. Pârât care îşi dovedeşte atât proprietatea,
cât şi posesia asupra terenului. Caracterul netemeinic al acţiunii
în revendicare ________________________________________________ 5
4. Compararea titlurilor în cadrul acţiunii în revendicare, când acestea
provin de la autori diferiţi. Posesie exercitată cu depăşirea limitelor
reţinute în titlu _______________________________________________ 7
5. Compararea titlurilor în acţiunea în revendicare. Deţinerea de către
una dintre părţi a unei alte suprafeţe decât cea din titlul de proprietate.
Consecinţe _________________________________________________ 11
6. Acţiunea în revendicare a unei anexe care face parte dintr-un apartament.
Comparare de titluri în ipoteza în care ambele părţi deţin titlu asupra
imobilului. Preferabilitatea titlului părţii care şi l-a intabulat prima______ 14
7. Titluri de proprietate emanând de la acelaşi proprietar. Act de adjudecare şi
contract de vânzare-cumpărare. Publicitatea actului de adjudecare.
Notarea somaţiei. Consecinţe juridice ____________________________ 17
8. Compararea titlurilor în acţiunea în revendicare. Stabilirea titlului
preferabil __________________________________________________ 25
9. Acţiune în grăniţuire şi revendicare. Expertiză tehnică din care
rezultă că imobilele nu se suprapun. Consecinţe ____________________ 27
10. Acţiune în revendicare şi grăniţuire. Compararea titlurilor în ipoteza
în care acestea provin de la acelaşi autor. Ipoteza în care una dintre părţi a
dobândit imobilul în litigiu cu titlu oneros, iar cealaltă parte a dobândit
acelaşi imobil prin act cu titlu gratuit _____________________________ 29
11. Acţiune în revendicare. Reclamant care nu a dovedit că imobilul
proprietatea pârâtului se suprapune cu cel din titlul său. Consecinţe _____ 34
12. Acţiune în revendicare. Compararea titlurilor când acestea provin de
la acelaşi autor ______________________________________________ 37
Secţiunea a 2-a. Soluţionarea acţiunii în revendicare în ipoteza în care numai
o parte are titlu privind proprietatea _______________________________ 40
13. Comparare de titluri. Titlu de proprietate emis în temeiul Legii
nr. 18/1991 aparţinând reclamanţilor. Proces-verbal de punere în posesie
aparţinând pârâţilor. Acte de vânzare-cumpărare încheiate în temeiul
titlului de proprietate al pârâţilor, declarat nul prin hotărâre irevocabilă.
VIII Acţiunea în revendicare
Invocarea în cadrul acţiunii în revendicare a uzucapiunii de scurtă
durată. Neîndeplinirea condiţiilor vizând buna-credinţă şi a termenului
de 10 ani ___________________________________________________ 40
14. Invocarea de către una dintre părţi, în cadrul unei acţiuni în revendicare,
a unui antecontract de vânzare-cumpărare în calitate de titlu de
proprietate. Consecinţe________________________________________ 44
15. Ipoteza în care numai una dintre părţi deţine titlu. Contracte care nu
valorează titlu. Consecinţe _____________________________________ 47
16. Acţiune în revendicare formulată împotriva unor posesori de
bună-credinţă. Ipoteza în care numai una dintre părţi deţine titlu.
Respingerea pretenţiilor reclamanţilor vizând obligarea acestora la
plata contravalorii fructelor civile _______________________________ 50
Secţiunea a 3-a. Soluţionarea acţiunii în revendicare în ipoteza în care
niciuna dintre părţi nu are titlu____________________________________ 51
17. Acţiune în revendicare admisă. Cerere de revizuire întemeiată pe
dispoziţiile art. 322 pct. 5 C. proc. civ. Admitere. Reanalizarea situaţiei
de fapt. Ipoteza în care niciuna dintre părţi nu are titlu _______________ 51
Capitolul al II-lea. Revendicarea imobilelor preluate abuziv ________________ 58
18. Imobil preluat abuziv. Acţiune în revendicare anterioară intrării în
vigoare a Legii nr. 10/2001. Aplicarea legii în timp. Compararea titlului
fostului proprietar deposedat abuziv cu cel al chiriaşului cumpărător în
temeiul Legii nr. 112/1995 _____________________________________ 58
19. Imobil preluat abuziv. Acţiune în revendicare a fostului proprietar
deposedat împotriva chiriaşului cumpărător în temeiul Legii nr. 112/1995.
Compararea titlurilor. Aplicarea art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1.
Noţiunea de „bun” în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului ____________________________________________________ 62
20. Revendicarea imobilelor preluate abuziv. Compararea titlurilor.
Constatarea printr-o hotărâre irevocabilă a valabilităţii titlului pârâţilor, fiind
încheiat cu bună-credinţă. Existenţa unui bun, aşa cum acesta este definit de
art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia europeană a drepturilor
omului. Relevanţa juridică a invocării pe calea dreptului comun a
dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 ___________________ 71
21. Imobil preluat abuziv. Constatarea nevalabilităţii titlului statului în
raport cu dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 213/1998. Admiterea acţiunii în
revendicare. Compararea titlului statului cu cel al fostului proprietar
deposedat abuziv ____________________________________________ 73
22. Acţiune în revendicare a unui imobil preluat abuziv formulată în temeiul
dreptului comun. Neparcurgerea procedurii speciale prevăzute de
Legea nr. 10/2001. Inadmisibilitate ______________________________ 79
23. Acţiune în revendicare promovată de fostul proprietar al imobilului
preluat de stat împotriva dobânditorului în baza contractului de
vânzare-cumpărare încheiat în baza Legii nr. 112/1995. Aplicarea
dispoziţiilor Convenţiei europene a drepturilor omului _______________ 83
24. Imobil preluat abuziv. Acţiune în revendicare. Aplicarea Deciziei
nr. 33/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţate în interesul
legii. Accepţiunea de „bun” în jurisprudenţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului__________________________________________ 100
Cuprins IX
25. Imobil preluat abuziv. Revendicare. Aplicarea Deciziei nr. 33/2008 a Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţată în interesul legii. Principiul
preeminenţei dispoziţiilor Convenţiei europene a drepturilor omului
în situaţia în care sunt neconcordanţe între legea specială şi dispoziţiile
Convenţiei ________________________________________________ 105
26. Sentinţă irevocabilă prin care s-a constatat că imobilul revendicat de
reclamanţi a trecut în proprietatea statului fără titlu valabil. Promovarea
acţiunii în revendicare de către foştii proprietari împotriva chiriaşilor
cumpărători, având ca obiect revendicarea imobilului vândut acestora.
Compararea titlurilor ________________________________________ 119
27. Acţiune în revendicare. Compararea titlurilor de proprietate ale
aceloraşi părţi cu privire la acelaşi imobil. Excepţia autorităţii de lucru
judecat. Inadmisibilitatea formulării unei noi cereri având aceleaşi
părţi, obiect şi cauză _________________________________________ 124
28. Imobil preluat abuziv. Acţiune în revendicare. Decizia Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie nr. 33/2008 în interesul legii. Compararea
titlurilor. Ipoteza în care atât fostul proprietar deposedat, cât şi chiriaşul
cumpărător deţin un bun, în sensul prevederilor art. 1 din Protocolul
nr. 1 adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omului __________ 127
29. Imobil preluat abuziv. Acţiune în revendicare a fostului proprietar
împotriva cumpărătorului în temeiul Legii nr. 112/1995. Compararea
titlurilor. Relevanţa bunei-credinţe______________________________ 140
30. Sentinţă irevocabilă prin care s-a constatat că imobilul revendicat de
reclamanţi a trecut în proprietatea statului cu titlu valabil. Promovarea
unei noi acţiuni de către reclamanţi împotriva chiriaşului compărător
având ca obiect revendicarea imobilului vândut acestora. Decizia
nr. 33 din 2008 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
în interesul legii ____________________________________________ 155
31. Imobil preluat abuziv. Acţiune în revendicare prin compararea titlurilor.
Obligaţia instanţei de a verifica legalitatea titlului statului ___________ 163
32. Imobil preluat abuziv. Pronunţarea unei sentinţe irevocabile anterioare
prin care s-a constatat valabilitatea titlului statului asupra imobilului.
Consecinţe asupra procedurii prevăzute de Legea nr. 10/2001 ________ 166
33. Imobil preluat abuziv. Revendicare. Analiza bunei-credinţe în privinţa
vânzătorului şi a chiriaşilor cumpărători. Compararea titlurilor. Aplicarea
jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului________________ 171
34. Acţiune în revendicare a fostului proprietar împotriva chiriaşului
cumpărător în temeiul Legii nr. 112/1995. Consecinţele juridice ale
neatacării contractului de vânzare-cumpărare prin care pârâtul a
devenit proprietarul apartamentului revendicat ____________________ 181
35. Acţiune în revendicare imobiliară a unui imobil preluat abuziv.
Compararea titlului fostului proprietar cu cel al cumpărătorului în
temeiul Legii nr. 112/1995. Noţiunea de „bun” în jurisprudenţa
Curţii Europene a Drepturilor Omului ___________________________ 187
36. Imobil preluat abuziv. Acţiune în revendicare. Concursul dintre legea
specială şi dreptul comun în materia revendicării __________________ 190
X Acţiunea în revendicare
37. Imobil preluat abuziv. Compararea titlului fostului proprietar cu cel
al pârâtului care a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului
ca efect al prevederilor art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 15/1990.
Criterii de preferabilitate _____________________________________ 200
Capitolul al III-lea. Aspecte de ordin procedural privind acţiunea în
revendicare ____________________________________________________ 205
38. Calitate procesuală activă. Persoană decedată. Capacitate de folosinţă.
Nulitatea hotărârii___________________________________________ 205
39. Imobil preluat abuziv. Imposibilitatea restituirii în natură. Acordarea de
despăgubiri prin echivalent. Calitatea procesuală pasivă a statului
român, prin Ministerul Finanţelor Publice ________________________ 206
40. Acţiune în revendicare formulată împotriva unui moştenitor al
vânzătorului care, în cadrul unei acţiuni în revendicare, redobândeşte
imobilul prin sentinţă irevocabilă. Excepţia lipsei de interes __________ 209
41. Contestaţie în anulare. Cazuri. Greşita apreciere a probelor sau
aplicare a legii. Inadmisibilitate. Noţiunea de greşeală materială_______ 212
42. Sentinţă definitivă prin care acţiunea în revendicare a fost respinsă.
Revizuire întemeiată pe art. 322 pct. 2 C. proc. civ. Termen __________ 214
43. Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 7 C. proc. civ.
Pretinse hotărâri potrivnice____________________________________ 215
44. Revizuire în temeiul art. 322 pct. 9 C. proc. civ. Hotărâre a Curţii
Europene a Drepturilor Omului prin care s-a constatat încălcarea art. 1
din Protocolul nr. 1__________________________________________ 217
45. Acţiune în revendicare imobiliară. Competenţa de soluţionare în fond a
litigiului la data introducerii acţiunii. Aplicarea Deciziei nr. 33 din 9 iunie
2008 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite,
în recurs în interesul legii _____________________________________ 220
46. Acţiune în evacuare. Principiul disponibilităţii. Confuzia dintre
acţiunea în revendicare şi cea în evacuare, acţiuni care prezintă însă
deosebiri esenţiale __________________________________________ 223
47. Acţiune în revendicare a unui imobil care, la data intrării în vigoare a
Legii nr. 10/2001, se afla în deţinerea unei societăţi comerciale integral
privatizate. Temeiul de drept al cererii. Admisibilitate. Conţinutul
Deciziei în interesul legii nr. 33/2008 care face referire la existenţa
mai multor ipoteze ce pot apărea în practică (determinate de situaţia
juridică a imobilelor) ________________________________________ 225
48. Condiţiile de exerciţiu ale acţiunii în revendicare. Interesul. Justificarea
folosului practic ce ar putea fi obţinut prin pornirea procedurii
judiciare în ipoteza imobilelor ce fac parte din domeniul de
reglementare al Legii nr. 10/2001_______________________________ 230
49. Acţiune în revendicare introdusă de o autoritate publică. Obligaţia
achitării taxei judiciare de timbru. Interpretarea dispoziţiilor art. 17
din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru____________ 231
50. Constatarea preluării fără titlu valabil a unui imobil. Admisibilitate.
Calitatea procesuală pasivă a Statului Român reprezentat de
Ministerul Economiei şi Finanţelor _____________________________ 233
51. Imobil preluat abuziv. Acţiune în revendicare introdusă în temeiul
dreptului comun. Neurmarea procedurii speciale prevăzute de
Cuprins XI
Legea nr. 10/2001. Aplicarea normelor europene privind protecţia
dreptului de proprietate. Aplicarea Deciziei nr. 33/2008 a Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite_________________________ 237
52. Acţiune în revendicare a fostului proprietar al imobilului preluat abuziv
promovată înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001.
Introducerea de către acest proprietar şi a notificării prevăzute de
Legea nr. 10/2001. Consecinţe asupra admisibilităţii acţiunii în revendicare
împotriva foştilor chiriaşi care au cumpărat imobilul în temeiul
Legii nr. 112/1995. Constatarea nulităţii absolute a contractelor
încheiate în baza Legii nr. 112/1995. Compararea titlurilor de
proprietate ale părţilor din litigiu _______________________________ 239
53. Acţiune în revendicare. Neindicarea valorii obiectului cererii.
Calificarea căii de atac. Dreptul la un proces echitabil garantat
de art. 6 al Convenţiei europene a drepturilor omului. Existenţa
unui raport rezonabil de proporţionalitate între scopul vizat,
mijloacele utilizate şi interesul reclamantei de a-şi vedea protejat
pretinsul drept de proprietate __________________________________ 247
54. Imobil preluat abuziv. Acţiune în revendicare fără a se urma
procedura prevăzută de Legea nr. 10/2001. Accesul liber la justiţie.
Dreptul la un proces echitabil__________________________________ 251
55. Imobil preluat abuziv. Acţiune în revendicare. Schimbarea sentinţei
primei instanţe în apel. Argumentarea soluţiei instanţei de apel pe
motive străine de natura pricinii. Nemotivarea soluţiei cu argumente
privind forţa probantă a celor două titluri aflate în concurs.
Consecinţe ________________________________________________ 255
56. Acţiune în revendicare a unui imobil preluat abuziv. Cesiunea
drepturilor procesuale. Dovada calităţii procesuale active. Regimul
robatoriu simplificat prevăzut de art. 23 din Legea nr. 10/2001________ 259
57. Imobil preluat abuziv. Constatarea preluării acestuia fără titlu valabil
de către stat. Consecinţe asupra acţiunii în revendicare introduse
de fostul proprietar împotriva proprietarului ce a cumpărat imobilul
în temeiul Legii nr. 112/1995 __________________________________ 264
58. Acţiune în revendicare. Analiza îndeplinirii condiţiilor prevăzute
de art. 1201 C. civ. Autoritate de lucru judecat ____________________ 269
59. Acţiune în revendicare. Apel. Înţelesul sintagmei „a soluţionat
procesul fără a intra în cercetarea fondului”. Consecinţe pe plan
procesual__________________________________________________ 276
60. Imobil preluat abuziv. Neurmarea de către reclamant a procedurii
prevăzute de Legea nr. 10/2001. Revendicare respinsă ca inadmisibilă.
Încălcarea dreptului la un proces echitabil ________________________ 280
61. Acţiune în revendicare. Excepţia autorităţii de lucru judecat.
Analiza obiectului cererii în două litigii separate___________________ 284
62. Acţiune în revendicare a unui imobil preluat abuziv. Hotărâre anterioară
intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001 prin care s-a respins cererea
reclamantului ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală
activă. Inexistenţa autorităţii de lucru judecat _____________________ 287
XII Acţiunea în revendicare
Capitolul al IV-lea. Decizii în interesul legii pronunţate în materia
dreptului de proprietate şi a acţiunii în revendicare imobiliară _________ 291
63. Acţiuni întemeiate pe dispoziţiile dreptului comun având ca obiect
revendicarea imobilelor preluate în mod abuziv în perioada
6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, formulate după intrarea în
vigoare a Legii nr. 10/2001 ___________________________________ 291
64. Aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin. (8) din Legea nr. 112/1995
referitor la posibilitatea valorificării, pe calea executării silite,
a imobilelor dobândite în temeiul prevederilor acestui articol _________ 305
65. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 33/1994 în cazul
acţiunilor având ca obiect imobile expropriate în perioada
6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, introduse după intrarea în
vigoare a Legii nr. 10/2001 ___________________________________ 308
66. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 16 şi urm. din Titlul VII al
Legii nr. 247/2005, privind procedura administrativă pentru
acordarea despăgubirilor, în cazul deciziilor/dispoziţiilor emise
anterior intrării în vigoare a acestei legi __________________________ 312
67. Competenţa instanţei de judecată de a soluţiona pe fond acţiunea
persoanei îndreptăţite în cazul refuzului nejustificat al entităţii
deţinătoare de a răspunde la notificarea părţii interesate _____________ 316
68. Competenţa de soluţionare, în primă instanţă, a cererilor având
ca obiect obligarea persoanei juridice notificate, deţinătoare a
imobilului, să emită decizie sau dispoziţie motivată de restituire în
natură ori de acordare de despăgubiri potrivit Legii nr. 10/2001 _______ 319
69. Calitatea persoanelor îndreptăţite să beneficieze de măsurile
reparatorii prevăzute de Legea nr. 112/1995 ______________________ 323
70. Admisibilitatea acţiunilor prin care se solicită anularea deciziilor
fostelor consilii populare judeţene de trecere în proprietatea statului
a unor imobile în baza Decretului nr. 223/1974 ____________________ 325
71. Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 33/1994 privind
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în cazul cererilor
având ca obiect retrocedarea de bunuri imobile expropriate anterior
intrării în vigoare a acestei legi şi la participarea procurorului la
judecarea cererilor de retrocedare a imobilelor expropriate ___________ 327
Index alfabetic _____________________________________________________ 331

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.020 sec