Actele jurisdicţionale ale Curţii Constituţionale

Actele jurisdicţionale ale Curţii Constituţionale
Preț: 35,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2010
Pagini: 224
Categoria: Constitutional

DESCRIERE

Acest demers teoretic în domeniul justiţiei constituţionale contribuie în mod direct la o mai bună cunoaştere a acestui fenomen juridic relativ nou. Originalitatea abordării unei teme eminamente de drept constituţional din perspectiva teoriei generale a dreptului conferă lucrării o certă valoare ştiinţifică.
Într-un stil sobru şi cursiv, mânuind cu maturitate şi fineţe argumentele de natură juridică, autorul examinează critic o problematică complexă şi expune cu claritate propriile concluzii despre specificitatea actelor jurisdicţionale ale Curţii Constituţionale.
În planul peisajului politic românesc, în condiţiile în care tot mai des se încearcă atragerea Curţii Constituţionale în dispute de natură politică, orice studiu academic care încearcă să definească valenţele acestei instituţii este binevenit. În acest context, lucrarea „Actele jurisdicţionale ale Curţii Constituţionale”, care a constituit substanţa tezei de doctorat a autorului, pledează pentru configurarea valenţelor Curţii Constituţionale, în raport cu ceilalţi „actori” ai vieţii democratice.
Cu certitudine, prezenta lucrare va constitui o sursă bibliografică pertinentă atât pentru teoreticienii şi practicienii din acest domeniu şi, de ce nu, chiar pentru judecătorii Curţii Constituţionale.
Faptul că teza conţine nu numai abordări teoretice şi conceptuale, dar şi referiri critice la jurisprudenţa Curţii Constituţionale, îi conferă şi o valoare aplicativă directă pentru toţi cei interesaţi de acest fenomen juridic.
Prof. univ. dr. NICOLAE POPACUPRINS
CUVÂNT ÎNAINTE ....................................................................................... 13
INTRODUCERE ............................................................................................ 15
CAPITOLUL I. Noţiunea actului jurisdicţional ......................................... 17
Secţiunea I. Chestiuni prealabile privitoare la actul
jurisdicţional ........................................................... 17
Secţiunea II. Actul jurisdicţional ca modalitate de aplicare a
dreptului .................................................................. 18
Secţiunea III. Criterii defi nitorii ale actului jurisdicţional .............. 21
Secţiunea IV. Defi niţia actului jurisdicţional ..................................35
Secţiunea V. Corelaţia dintre actul jurisdicţional şi procedura
contencioasă/necontencioasă .................................36
CAPITOLUL II. Unele aspecte privind justiţia constituţională ..............39
Secţiunea I. Generalităţi .............................................................39
Secţiunea II. Scurtă privire asupra justiţiei constituţionale
actuale din România .................................................41
CAPITOLUL III. Actele jurisdicţionale ale Curţii Constituţionale ........ 44
Secţiunea I. Tipologia actelor jurisdicţionale ale Curţii
Constituţionale ....................................................... 44
§1. Metoda de cercetare ................................................................... 44
§2. Tipologia actelor jurisdicţionale ale Curţii
Constituţionale în doctrina românească ...................................45
6
Actele jurisdicţionale ale Curţii Constituţionale
§3. O nouă abordare a tipologiei actelor jurisdicţionale ale
Curţii Constituţionale ................................................................. 48
Secţiunea II. Distincţia dintre actele jurisdicţionale şi actele
nejurisdicţionale ale Curţii Constituţionale .............. 51
Secţiunea III. Actele jurisdicţionale privind
constituţionalitatea legilor ......................................53
§1. Chestiuni prealabile .....................................................................53
§2. Funcţia de interpretare a judecătorului constituţional
– fundament al deciziilor „simple” şi „interpretative”.............57
1. Necesitatea interpretării .........................................................57
1.1. Negarea interpretării ..............................................................58
1.2. Critica doctrinei „sensului clar” ............................................58
2. Dubla activitate de interpretare a judecătorului
constituţional ......................................................................... 59
3. Constituţionalitate „externă”/constituţionalitate
„internă” .................................................................................61
4. Obiectul actelor jurisdicţionale privind
constituţionalitatea legilor .................................................... 62
4.1. Distincţii terminologice: „dispoziţie”, „text”, „normă” ......62
4.2. Raporturile dintre „text” şi „normă” ....................................65
4.3. Concluzie ...................................................................................70
§3. Asigurarea securităţii juridice – fundament al deciziilor
„interpretative” .............................................................................74
1. Conceptul de horror vacui al judecătorului constituţional ...........74
2. Principiul conservării legii ........................................................75
§4. Deciziile „simple” ..........................................................................76
§5. Deciziile „interpretative” .............................................................79
1. Admisibilitatea deciziilor interpretative în practica
Curţii Constituţionale a României ............................................79
2. Deciziile „interpretative” restrictive ...................................... 84
2.1. Deciziile „interpretative” anihilante ......................................84
2.2. Deciziile „interpretative” neutralizante ...............................89
3. Deciziile „interpretative” constructive ................................... 96
3.1. Deciziile „interpretative” aditive............................................96
3.2. Deciziile „interpretative” substitutive ............................... 101
4. Deciziile „interpretative” directive ........................................105
§5. Deciziile „hibride” .......................................................................109
7
Cuprins
Secţiunea IV. Actele jurisdicţionale privind constituţionalitatea
unor stări de fapt ............................................113
§1. Soluţionarea confl ictelor juridice de natură constituţională
dintre autorităţile publice .............................................. 113
§2. Confi rmarea rezultatului alegerilor prezidenţiale .................133
§3. Constatarea existenţei împrejurărilor care justifi că
interimatul în exercitarea funcţiei de Preşedinte al
României ......................................................................................135
§4. Emiterea avizului pentru suspendarea din funcţie a
Preşedintelui României ..............................................................137
§5. Judecarea contestaţiilor care au ca obiect constituţionalitatea
unui partid politic ...................................................... 141
Secţiunea V. Actele jurisdicţionale privind legalitatea unor
stări de fapt ............................................................142
§1. Soluţionarea contestaţiilor referitoare la procedura
pentru alegerea Preşedintelui României sau anularea
alegerilor prezidenţiale ..............................................................142
§2. Judecarea contestaţiilor referitoare la procedura pentru
organizarea şi desfăşurarea referendumului şi confi
rmarea rezultatelor acestuia ..................................................146
1. Hotărârile Curţii Constituţionale privind procedura
pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului cu
privire la revizuirea Constituţiei şi confi rmarea rezultatelor
acestuia .........................................................................147
1.1. Judecarea contestaţiilor referitoare la procedura
pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului ....... 147
1.2. Confi rmarea rezultatului referendumului .......................150
2. Hotărârile Curţii Constituţionale privind procedura
pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului cu
privire la demiterea Preşedintelui României şi confi rmarea
rezultatelor acestuia ..................................................150
2.1. Judecarea contestaţiilor referitoare la procedura
pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului .......150
2.2. Confi rmarea rezultatului referendumului ....................... 152
3. Hotărârile Curţii Constituţionale privind procedura
pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului pe
probleme de interes naţional şi confi rmarea rezultatelor
acestuia ............................................................................152
8
Actele jurisdicţionale ale Curţii Constituţionale
3.1. Judecarea contestaţiilor referitoare la procedura
pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului ....... 152
3.2. Confi rmarea rezultatului referendumului ....................... 155
Secţiunea VI. Atributele şi efectele actelor jurisdicţionale
ale Curţii Constituţionale ....................................... 156
§1. Chestiuni prealabile ...................................................................156
§2. Atributele actelor jurisdicţionale ale Curţii
Constituţionale ...........................................................................159
1. Obligativitatea erga omnes ...................................................159
1.1. Evocarea doctrinei şi jurisprudenţei cu privire
la caracterul obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale
înainte de revizuirea constituţională din 2003 ........ 159
1.2. Obligativitatea erga omnes a actelor jurisdicţionale
ale Curţii Constituţionale după revizuirea
constituţională din 2003 ......................................................161
2. Autoritatea de lucru judecat ..................................................165
3. Neretroactivitatea .................................................................169
4. Dezînvestirea Curţii Constituţionale...................................... 172
5. Caracterul defi nitiv ................................................................ 172
§3. Efectele actelor jurisdicţionale ale Curţii Constituţionale .........173
1. Efectele actelor jurisdicţionale ale Curţii Constituţionale
în cadrul controlului constituţionalităţii legilor înainte de
promulgare.................................................................................... 173
1.1. Efectele deciziei Curţii Constituţionale prin care se
constată neconstituţionalitatea legii ................................ 174
1.2. Efectele deciziei Curţii Constituţionale prin care se
confi rmă constituţionalitatea legii .................................... 175
2. Efectele actelor jurisdicţionale ale Curţii Constituţionale
în cadrul controlului constituţionalităţii iniţiativelor de
revizuire a Constituţiei .................................................................. 177
2.1. Efectele actelor jurisdicţionale ale Curţii
Constituţionale în cadrul controlului constituţionalităţii
iniţiativelor de revizuire a Constituţiei, anterior
intrării în vigoare a Legii nr. 232/2004 ..................180
2.2. Efectele actelor jurisdicţionale ale Curţii
Constituţionale în cadrul controlului constituţio9
Cuprins
nalităţii iniţiativelor de revizuire a Constituţiei, ulterior
intrării în vigoare a Legii nr. 232/2004 .................. 187
3. Efectele actelor jurisdicţionale ale Curţii Constituţionale în
cadrul controlului constituţionalităţii tratatelor sau altor
acorduri internaţionale ................................................................. 191
3.1. Efectele deciziei Curţii Constituţionale prin care
se constată neconstituţionalitatea tratatului sau
acordului internaţional ........................................................ 192
3.2. Efectele deciziei Curţii Constituţionale prin care se
constată constituţionalitatea tratatului sau acordului
internaţional ................................................................ 192
4. Efectele actelor jurisdicţionale ale Curţii Constituţionale
în cadrul controlului constituţionalităţii regulamentelor
Parlamentului ...............................................................................194
4.1. Deschiderea procedurii complementare de reexaminare
a dispoziţiilor neconstituţionale ...........................194
4.2. Suspendarea de drept a dispoziţiilor constatate ca
fi ind neconstituţionale pe perioada de reexaminare
de 45 de zile ....................................................................... 195
4.3. Încetarea efectelor juridice ale dispoziţiilor constatate
ca fi ind neconstituţionale după expirarea
termenului de 45 de zile ......................................................196
5. Efectele actelor jurisdicţionale ale Curţii Constituţionale în
cadrul soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate ................197
5.1. Efectele deciziei de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate
...................................................................... 197
5.2. Efectele deciziei de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate
................................................................201
5.3. Efectele deciziei de soluţionare a excepţiei de neconstituţionalitate
în plan procesual ................................201
6. Efectele actelor jurisdicţionale ale Curţii Constituţionale în
cadrul soluţionării confl ictelor juridice de natură constituţională
dintre autorităţile publice ................................................. 202
7. Efectele actelor jurisdicţionale ale Curţii Constituţionale în
cadrul controlului asupra alegerilor prezidenţiale ..................... 203
10
Actele jurisdicţionale ale Curţii Constituţionale
8. Efectele actelor jurisdicţionale ale Curţii Constituţionale
prin care se constată existenţa împrejurărilor care
justifi că interimatul în exercitarea funcţiei de Preşedinte
al României ........................................................................... 205
9. Efectele avizelor consultative al Curţii Constituţionale
pentru suspendarea din funcţie a Preşedintelui României .... 206
10. Efectele actelor jurisdicţionale ale Curţii Constituţionale
emise în exercitarea atribuţiilor privitoare
la organizarea şi desfăşurarea referendumului şi la
confi rmarea rezultatelor acestuia ........................................207
10.1. Efectele hotărârii Curţii Constituţionale de confi
rmare a rezultatelor referendumului ........................... 208
10.2. Efectele hotărârii Curţii Constituţionale de infi rmare
a rezultatelor referendumului ............................... 209
11. Efectele actelor jurisdicţionale ale Curţii Constituţionale
prin care se verifi că îndeplinirea condiţiilor
pentru exercitarea iniţiativei legislative de către
cetăţeni ................................................................................ 209
12. Efectele actelor jurisdicţionale ale Curţii Constituţionale
în cadrul judecării contestaţiilor care au ca
obiect constituţionalitatea unui partid politic ..................... 211
CONCLUZII GENERALE ............................................................................212
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ .......................................................................

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.026 sec